Föreläsare

Anders Lindroth

Anders Lindroth

Anders Lindroth är patentkonsult och delägare på patentbyrån Kransell & Wennborg i Stockholm.

Han hjälper sina kunder med allt som rör patent, såsom patentansökningar, invändningar, intrångsutredningar och patentstrategier.

 

Anders var tidigare anställd på Awapatent (2004-2008), men har även bred erfarenhet från tidigare tjänster som systemarkitekt, utvecklare och managementkonsult på AU-System/Teleca (2001-2004) samt Accenture (1997-2000).


Anders Wirén

Anders Wirén

Anders är patentkonsult och delägare på patentbyrån Kransell & Wennborg.

Han har föreläst på IP-akademin sedan hösten 2010 och var dessförinnan en flitigt anlitad föreläsare på de interna utbildningarna på Awapatent där han tidigare arbetade.

Som patentkonsult arbetar Anders med alla typer av patentrelaterade uppdrag, såsom patentansökningar, freedom-to-operate-analyser, intrångsanalyser, patentstrategier och avtalsrelaterade frågor. En stor del av sin tid ägnar Anders åt övergripande rådgivning i frågor som spänner över teknik, juridik och affärer.

Anders arbetar inom många teknikområden. Hans expertis finns inom områdena kemiteknik, energi- och miljöteknik samt life science. Särskilt stor erfarenhet har han av cancerdiagnostik, antikroppsteknik, biobränsleproduktion och pappersindustri.


Bengt Domeij

Bengt Domeij

Bengt Domeij är professor i civilrätt på Uppsala universitet och ansvarar där för utbildningen i immaterial- och marknadsrätt.

Bengt har publicerat bland annat böckerna Pharmaceutical Patents in Europe (2000) och Patentavtalsrätt, andra upplagan, (2010). Han är också styrelseledamot i Svenska Föreningen för Immaterialrätt.


Christian Arkelius

Christian Arkelius

Christian är patentkonsult och chef för Stockholmskontoret på patentbyrån Ström & Gulliksson.

Han har jobbat med immaterialrätt sedan 2002 och har erfarenhet både som industriombud och patentombud på IP-byrå. Han är en ofta anlitad och uppskattad föreläsare på IP-akademin.

Christian har lång erfarenhet av utarbetande och global handläggning av patentansökningar, främst inom teknikområden såsom kommunikationsteknologi inkl. telekommunikation (tex GSM, WCDMA, LTE), datorimplementerade uppfinningar och mjukvara, system för finansiella handelslösningar, informationshantering, displayteknik, konsumentelektronik och vitvaror. Förutom sin kunskap i europeisk patenträtt är Christian också särskilt kunnig inom kinesisk patenträtt och praxis. Innan han kom till Ström & Gulliksson jobbade han för ett telekommunikationsföretag där han, bland annat, var ansvarig för att driva och koordinera patentgiltighetsärenden inför olika domstolar i Kina.


Dag Sandart

Dag Sandart

Advokat Dag Sandart är sedan år 1980 verksam vid Sandart&Partners Advokatbyrå, och har upparbetat en mycket
stor erfarenhet av tvister i Sverige och Mellaneuropa inom patent-, varumärkes- samt upphovsrätt. Dag Sandart har också bred erfarenhet av avtalsförhandling och avtalsskrivning.


Ida Christensen

Ida Christensen

Ida Christensen är patentkonsult och delägare på Brann AB.

Ida har jobbat med patentfrågor sedan 2001, först på PRV som patentingenjör inom bioteknik, och som utbildningsansvarig för PRV:s patentavdelning 2006-2008 då hon bl.a. koordinerade PRV:s interna utbildning för patentingenjörer och föreläste om många olika aspekter av patenträtt. Ida har föreläst på IP-akademin sedan 2009.

Sedan 2008 jobbar Ida på Brann som patentkonsult inom life science (framför allt bioteknik, medicinsk teknik, mikrobiologi) och hjälper sina kunder med bl.a. strategisk IP-rådgivning, freedom-to-operate-sökningar samt utarbetande och hantering av patentansökningar.


JAN STEIN

JAN STEIN

Jan Stein är Europapatentombud och delägare på patentbyrån Ipracraft AB.

Jan har varit medlem av gransknings- och invändningsavdelningar på det Europeiska Patentverket (EPO) i München i drygt fem år och har föreläst i patenträtt i mer än 20 år, bland annat i en kursverksamhet förberedande för EQE, som han grundade 1993 och drev fram till 2011, och i en kurs i europeisk patentpraxis för patentassistenter.

Jan har drygt trettio års patenterfarenhet från såväl patentbyrå, industripatentavdelning, EPO som PRV och har stor erfarenhet av invändningar, besvär och muntliga förhandlingar vid EPO, även baserade på bevismaterial rörande öppen utövning.


JARKKO KORTESMAA

JARKKO KORTESMAA

Jarkko Kortesmaa är Europapatentombud och delägare på Novitas Patent AB.

Jarkko disputerade i medicinsk biokemi på Karolinska institutet 2000. Efter sina studier arbetade han i biotekniksektorn som projektledare på Biostratum AB (2000-2002) och därefter på NeuroNova AB, som forskare (2002-2004) och senare som chef för avdelningen In vitro validering (2004-2007). Under denna period var Jarkko medförfattare till 17 akademiska publikationer i tidskrifter såsom Nature Neuroscience, Journal of Biological Chemistry, Molecular and Cellular Biology, Blood och Journal of Immunology. Han är också meduppfinnare i 6 patentansökningar.

År 2007 bytte han karriär och blev patentombud på Albihns AB, som genom sammanslagning blev Zacco Sweden AB. Under 2014 har han varit med och startat Novitas Patent AB.

Jarkko har erfarenhet av en rad olika uppdrag, däribland utarbetande och handläggning av patentansökningar, patentstrategier, freedom-to-operate-analyser och due diligence-utredningar. Han har teknisk kompetens inom områdena medicin, bioteknik, molekylärbiologi, proteinkemi och växtbiologi.


LARS HÖGLUND

LARS HÖGLUND

Lars Höglund är Europapatentombud och delägare på Novitas Patent AB.

Lars har lång erfarenhet från olika aspekter av patenthandläggning och IP-strategier, särskilt inom läkemedel, biokemi och bioteknik. Han har en doktorsgrad i biokemi från Karolinska Institutet i Stockholm (1990). Från 1991 till 2001 hade han anställningar som patentingenjör på läkemedelsföretagen Astra och Pharmacia, och på det medicintekniska företaget Amersham Pharmacia Biotech. Från 2001 till 2012 var han ansvarig för patentavdelningen på läkemedelsföretaget Biovitrum/Swedish Orphan Biovitrum och från 2012 till 2014 var han anställd som patentkonsult på Zacco Sweden AB.

Lars var 1999-2010 Sveriges representant i epi’s bioteknikkommitté. Han deltog 2005-2008 som expert i den statliga Kommittén om patentskydd för biotekniska uppfinningar (SOU 2006:70 och SOU 2008:20). Han har också regelbundet hållit föredrag vid internationella konferenser rörande patentering av bioteknik.


Martin Holmberg

Martin Holmberg

Martin Holmberg är Europapatentombud (EQE 2001) och auktoriserat svenskt patentombud (2010).

Han har arbetat med patentfrågor sedan 1992, först på Stockholms Patentbyrå Zacco & Bruhn, sedan Göteborgs Patentbyrå, därefter på Bergenstråhle & Lindvall AB (1999-2015) och sedan 2016 på Kransell & Wennborg.


Martin sysslar mest med att hjälpa små och medelstora företag med strategifrågor inom IP, samt skriver och hanterar ansökningar och invändningar inom teknikområdena bioteknik, medicinsk teknik, mikrobiologi och kemiteknik.
Martin är aktiv inom branschorganisationen EPI sedan 2001 och har engagerats som tutor och som föreläsare, bland annat på IP-akademin.


Olle Lindberg

Olle Lindberg

Olle Lindberg är civilingenjör i teknisk fysik och är både auktoriserat europapatentombud och auktoriserat patentombud i Sverige.

Han startade i patentbranschen som konsult på Albihns 1998, och tog EQE 2002. Efter drygt 8 år som patentkonsult på ombudssidan flyttade han till Sony Ericsson hösten 2006, numera Sony Mobile Communications AB. Där arbetade han med innovation och patentering, förebyggande riskanalys från ett IP-perspektiv samt tvistehantering. 

 

Sedan maj 2013 verkar Olle som partner genom det nya IP-konsultföretaget Neij & Lindberg AB, som framför allt erbjuder handläggning av patentärenden, hantering av rättstvister samt rådgivning i IP-frågor.

 

Olle har löpande arbetat med utbildning inom IPR. Han var bland annat designerad utbildare inom EPC2000, och har varit föreläsare på EQE-kursprogrammet sedan 2004.

 

 


Rut Herbjørnsen

Rut Herbjørnsen

Rut Herbjørnsen är European Patent Attorney och har 15 års erfarenhet av patentarbete. Sedan november 2009 driver hon Trona Patentrådgivning AB, som bl a tillhandahåller handledning och utbildningar inom immaterialrätt.

Rut ingår också i den arbetsgrupp i regi av EPO som ska ta fram utbildningsmaterial för EQE Pre-exam och är även en av coacherna som vägleder EQE-kandidater i EPO:s Candidate Support Program.

Hon är en erfaren föreläsare som har varit med sedan IP-akademin startades. Hon har även ansvarat för interna utbildningar på en stor patentbyrå och hållit egna kurser i Norge och Sverige.


Sanna Wolk

Sanna Wolk

Sanna Wolk är docent vid Uppsala universitet, och har lång erfarenhet av immaterialrättsliga frågor. Hon skriver regelbundet artiklar och böcker inom sitt forskningsområde.

Tidigare var Sanna skiljeman vid Industrins Uppfinnarnämnd och hon har även arbetat som utredningssekreterare vid Utbildningsdepartementet samt Näringsdepartementet.

Hon arbetar också aktivt i olika immaterialrättsliga institut och föreningar, och är bland annat medlem av the International Chamber of Commerce (ICC) referensgrupp Immaterialrätt. Inom den internationella föreningen International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) är hon ledamot av både Programkommittén och Upphovsrättskommittén. Sanna är vidare ledamot av den svenska AIPPI-gruppens Exekutivkommitté och är i denna egenskap adjungerad styrelseledamot i Svenska Föreningen för Immaterialrätt (SFIR). Vidare är hon styrelseledamot i Svenska Föreningen mot Piratkopiering (SACG) samt ledamot av föreningens valberedning.


Teija Rasch

Teija Rasch

Teija Rasch är Auktoriserat Svenskt Patentombud och Europeiskt Patentombud och arbetar hos Zacco Sweden AB. Hon har arbetat med patent sedan 1998, först som granskare hos Patent -och Registreringsverket, sedan som patentingenjör hos ett internationellt kemiföretag och från 2007 som patentombud hos Zacco Sweden AB. Teija har även vikarierat som industriombud under tre års tid hos ett stort internationellt företag. Teija har föreläst på PRV och på interna utbildningar hos Zacco Sweden AB. På IP-akademin har hon föreläst sedan 2012.

Teija arbetar med alla typer av patentrelaterade frågor, såsom utarbetande och handläggning av patentansökningar, utarbetande av invändningar, muntliga förhandlingar hos EPO, freedom-to-operate-undersökningar, intrångsutredningar, Due Diligence-analyser och utredningar kring patentstrategier. Teija har lång erfarenhet av att arbeta inom många olika teknikområden, främst inom allmän mekanik och kemiteknik.


Kurser på gång

här tycker våra kursdeltagare

 • "IP-akademins kurser har ett
  relevant innehåll med en bra balans
  mellan föreläsningar och övningar."

 • "Kravanalys - en av de mest givande kurser jag gått.
  Ska bli mycket intressant att tillämpa i mitt
  dagliga jobb."

 • ”Föreläsare från olika delar av IP-världen
  på olika delar av kurserna gör att man som
  deltagare får en mer nyanserad helhetsbild.”

 • ”IP-akademins kurser har ett gediget och relevant
  innehåll för mig som patentingenjör inom industrin.”

 • "IP-akademins kurser är ett utmärkt tillfälle att tillägna
  sig relevanta kunskaper inom IP-området och samtidigt
  utbyta erfarenheter med kollegor inom branschen."

 • "Kursen Metodik för C-delen gav mig flera praktiska tips på hur man ska angripa tentan och en bättre förståelse för hur jag skulle strukturera och fokusera mina egna förberedelser inför tentan."

 • "Kravanalys var den bästa kursen jag deltagit på hittills.
  Ofta finns något pass man skulle vilja byta ut, men i denna
  kurs kändes allt relevant."

 • "Föreläsarna på IP-akademins kurser kommer från några av de mest intressanta byråerna i Sverige. Det har varit både inspirerade och lärorikt för mig att delta i deras föreläsning."

IP Akademin | Telefon 0708 808 342 | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.